Dubai


A selection of images taken on a trip to Dubai.